Bảng giá quà tết doanh nghiệp

Số TT

Mã SP

Sản phẩm

Hình ảnh

ĐVT

Đơn Giá (<10kg)